Digitálne zručnosti a pracovné procesy

Projekt je podporený z Európskeho fondu ESF.

výzva OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01

Súčasná situácia so vzdelanosťou populácie v rámci digitálnych zručností je stále nedostatočná. Slovensko, vrátane jeho spoločností pôsobiacich na jednotnom európskom trhu preto z dôvodu dosiahnutia konkurencieschopnosti a efektivity pociťuje naliehavú potrebu zlepšovať svoje profesijné zdatnosti jednotlivcov z rád zamestnancov v rámci zaobchádzania s informačno-komunikačnými technológiami najmä v oblasti školení jedincov neoplývajúcich pokročilými digitálnymi zručnosťami.

Cieľom nášho projektu bolo nadobudnúť a rozšíriť pokročilé profesijné zručnosti zabezpečujúce odbornú kompetentnosť našich zamestnancova príprava materiálov pre budúcich zamestnancov ako aj procesné návody pri zbere a spracovaní dát. Cieľom vzdelávania a odbornej prípravy zamestnancov bolo zvýšenie produktivity práce. Tento ciel sme dosiahli aj vďaka novým zariadeniam, ktoré firma počas a po ukončení projektu pre našich zamestnancov zakúpila. Vďaka novonadobudnutým zručnostiam našich zamestnancov a technológií s ktorou sme sa mali možnosť zoznámiť, sme naplnili všetky ciele projektov.

Hlavný cieľ projektu

Po realizácií tohto projektu sme sa rozhodli udržať priestor pre vzdelávanie svojich zamestnancov po skončení projektu na vlastné náklady v rozumnej frekvencii a podielu k ostatným aktivitám firmy. Zistili sme, že naši zamestnanci ocenili možnosť využívať pracovnú dobu na vzdelávanie a zdieľanie znalostí. Vidíme zvýšenie motivácie k využívaniu nových postupov, ktoré zvyšujú efektivitu a znižujú čas strávený nad množstvom úloh v rámci práce.

Školenia priniesli množstvo nových poznatkov, znalostí a zručností. Projekt bol rozdelený na tieto časti: modul č. 1 – inžinierska geodézia, modul č. 2 – interiérová a exteriérová fotogrametria a skenovanie, modul č. 3:  informačný software a modul č. 4 – optimalizácia práce a manažment procesov. Vďaka naplneniu cieľov a zrealizovania všetkých aktivít môžeme projekt považovať za úspešný.

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu: 04/2023 – 11/2023  

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 82 219,32 EUR 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Hlavné aktivity projektu: Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností 

Odkazy na stránky: 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.skymove.sk