Špecialisti na letecké práce s UAV, geodéziu a geografické informačné systémy

Zakon dron aj povolenia na lietane s dronom spolocnosti SKYMOVE

Sme špecialisti na letecké práce, geodéziu a geoinformačné systémy. Skymove sme založili s cieľom spojiť poskytovanie profesionálnych leteckých UAV služieb, geodetických skúseností, odborného vedomia a kreatívneho myslenia do jedinečného produktu. Sme držiteľmi licencie na výkon leteckých prác na území Slovenskej a Českej republiky, geodetickej činnosti a držiteľmi viacerých certifikátov.

Poskytujeme služby v mapovaní, skenovaní, meraní a spracovaní priestorových dát, ponúkame školenia a pokročilú GIS platformu.

Národný bezpečnostný úrad

Skymove spĺňa všetky podmienky na vykonávanie leteckého snímkovania a mapovania pomocou dronov a bezpilotných zariadení. Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností je pre účely leteckého meračského snímkovania, (mapovania, tvorby ortofotomapy) a leteckého diaľkového prieskumu zeme, ktoré vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, nutné disponovať platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu.

Ministerstvo obrany SR

Skymove je delegované Ministerstvom obrany SR na vykonávanie leteckého snímkovania na základe zmluvy. Vykonávanie snímkovania a spracúvanie merateľnej snímky, ortofotomapy, ktorú vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, podlieha odtajneniu zástupcom MOSR. Do doby odtajnenia je nasnímkovaný materiál považovaný za utajenú skutočnosť. Skymove zabezpečuje archiváciu údajov zmapovaného územia podľa platnej legislatívy.

Letová bezpečnosť

Postupujeme podľa rozhodnutia DÚ (Rozhodnutie 2019) a spracúvame analýzu rizík pri výkone letov. Naše drony sú vybavené SafeAir systémom od Parazero Drone Safy Solutions a poskytujú maximálnu možnú ochranu pred leteckou nehodou. Naše drony a zavesené zariadenia sú havarijne poistené.

Oprávnenie na geodéziu

Sme držiteľom oprávnenia Komory geodetov a kartografov na výkon geodetickej činnosti.
Súčasťou nášho tímu je autorizovaný geodet a kartograf, viacero geodetov a figurantov. Odbornú zložku pri vytváraní analýz zastupujú geológovia, environmentalisti a odborníci na problematiku v danej téme.

Pozemná rádiostanica

Letové plány platia aj pre drony a ich pilotov. Pri komunikácii s LPS využívame pozemnú rádiostanicu, pomocou ktorej sa spájame s letiskom. Preto sa riadime predpismi Dopravného úradu a výkony letov v CTR letísk oznamujeme.

Vybraní piloti sú držiteľmi osvedčenia rádiotelefonistu udeleného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Oznamovanie výkonu letov

Výkony letov oznamujeme dotknutým inštitúciám. Lety nad zariadeniami ZVJS schvaľuje ich stála služba. Výkony letov oznamujeme aj správe budov MVSR, Úradu vlády a Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Pri letoch v chránených územiach komunikujeme so správou chránených území a ŠOP.

Bezpečnosť dát

Dáta sú uložené na externých cloud riešeniach s plnohodnotným zabezpečením alebo na našich interných serveroch, ktoré chráni naša sieť. Dáta pravidelne zálohujeme na viacerých serveroch a eliminujeme tak ich poškodenie, stratu alebo zneužitie. Dáta sú chránené podľa predpisov o kybernetickej bezpečnosti a podľa interného bezpečnostného projektu o ochrane dát.

Ochrana osobných údajov

Pre zabezpečenie ochrany dát a údajov, s ktorými pracujeme, sme upravili procesy podľa nariadenia GDPR platného od 25.5.2018. Naše interné procesy, externá komunikácia a spracovanie dát zabezpečujú ochranu vašich osobných údajov, ktoré nám v rámci legálnych administratívnych procesov poskytujete. Údaje, ktoré potrebujeme a pracujeme s nimi, podliehajú regulácii, o ktorej sa viac dočítate na www.bpis.sk.

Spolupráca s integrovaným záchranným systémom

Naše zariadenia a piloti sú pripravení v plnom nasadení podporiť zložky hasičov, polície, zdravotníkov, záchranárov a pátracej služby. Pomôžeme v prípade nutnosti nasadenia bezpilotných prostriedkov pri pátraní po nezvestných osobách, pre monitoring krízovej situácie, vyhodnotení termálnych dát ale aj pri prevoze techniky a zdravotníckeho materiálu na ťažko dostupné miesta.