O nás

Špecializujeme sa na riešenie úloh v geodézií, geoinformatike a na zber priestorových dát.

Spoločnosť vznikla s cieľom spojiť poskytovanie profesionálnych leteckých UAV služieb, geodetických skúseností, odborného vedomia a kreatívneho myslenia do jedinečného produktu.

SKYMOVE s.r.o. realizuje výkon svojej činnosti na Slovensku, ale aj v Európe. Naším zameraním je tvorba vysoko presnej dátovej základne pre široké spektrum klientov v oblasti GIS systémov, mapovania, skenovania, pasportizácie, geodézie, analýzy dát, tvorby systémov pre správu dát a majetkoprávne témy.

Národný bezpečnostný úrad

Skymove spĺňa všetky podmienky na vykonávanie leteckého snímkovania a mapovania pomocou dronov a bezpilotných zariadení. Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností je pre účely leteckého meračského snímkovania, (mapovania, tvorby ortofotomapy) a leteckého diaľkového prieskumu zeme, ktoré vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, nutné disponovať platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu.

Ministerstvo obrany SR

Skymove je delegované Ministerstvom obrany SR na vykonávanie leteckého snímkovania na základe zmluvy. Vykonávanie snímkovania a spracúvanie merateľnej snímky, ortofotomapy, ktorú vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, podlieha odtajneniu zástupcom MOSR. Do doby odtajnenia je nasnímkovaný materiál považovaný za utajenú skutočnosť. Skymove zabezpečuje archiváciu údajov mapovaného územia podľa platnej legislatívy.

Oprávnenie na geodéziu

Sme držiteľom oprávnenia Komory geodetov a kartografov na výkon geodetickej činnosti.
Súčasťou nášho tímu je autorizovaný geodet a kartograf, viacero geodetov a figurantov. Odbornú zložku pri vytváraní analýz zastupujú geológovia, environmentalisti a odborníci na problematiku v danej téme.

ISO certifikáty