Špecialisti na letecké práce s UAV, geodéziu a geografické informačné systémy

Zakon dron aj povolenia na lietane s dronom spolocnosti SKYMOVE

Sme špecialisti na letecké práce, geodéziu a geoinformačné systémy. Skymove sme založili s cieľom spojiť poskytovanie profesionálnych leteckých UAV služieb, geodetických skúseností, odborného vedomia a kreatívneho myslenia do jedinečného produktu. Sme držiteľmi licencie na výkon leteckých prác na území Slovenskej a Českej republiky, geodetickej činnosti a držiteľmi viacerých certifikátov.

Poskytujeme služby v mapovaní, skenovaní, meraní a spracovaní priestorových dát, ponúkame školenia a pokročilú GIS platformu.

Národný bezpečnostný úrad

Skymove spĺňa všetky podmienky na vykonávanie leteckého snímkovania a mapovania pomocou dronov a bezpilotných zariadení. Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností je pre účely leteckého meračského snímkovania, (mapovania, tvorby ortofotomapy) a leteckého diaľkového prieskumu zeme, ktoré vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, nutné disponovať platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu.

Ministerstvo obrany SR

Skymove je delegované Ministerstvom obrany SR na vykonávanie leteckého snímkovania na základe zmluvy. Vykonávanie snímkovania a spracúvanie merateľnej snímky, ortofotomapy, ktorú vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, podlieha odtajneniu zástupcom MOSR. Do doby odtajnenia je nasnímkovaný materiál považovaný za utajenú skutočnosť. Skymove zabezpečuje archiváciu údajov zmapovaného územia podľa platnej legislatívy.

Oprávnenie na geodéziu

Sme držiteľom oprávnenia Komory geodetov a kartografov na výkon geodetickej činnosti.
Súčasťou nášho tímu je autorizovaný geodet a kartograf, viacero geodetov a figurantov. Odbornú zložku pri vytváraní analýz zastupujú geológovia, environmentalisti a odborníci na problematiku v danej téme.

Bezpečnosť dát

Dáta sú uložené na externých cloud riešeniach s plnohodnotným zabezpečením alebo na našich interných serveroch, ktoré chráni naša sieť. Dáta pravidelne zálohujeme na viacerých serveroch a eliminujeme tak ich poškodenie, stratu alebo zneužitie. Dáta sú chránené podľa predpisov o kybernetickej bezpečnosti a podľa interného bezpečnostného projektu o ochrane dát.

Ochrana osobných údajov

Pre zabezpečenie ochrany dát a údajov, s ktorými pracujeme, sme upravili procesy podľa nariadenia GDPR platného od 25.5.2018. Naše interné procesy, externá komunikácia a spracovanie dát zabezpečujú ochranu vašich osobných údajov, ktoré nám v rámci legálnych administratívnych procesov poskytujete. Údaje, ktoré potrebujeme a pracujeme s nimi, podliehajú regulácii, o ktorej sa viac dočítate na www.bpis.sk.