Geografické informačné systémy

Správa a manažment priestorových údajov a informácií

GoodMap

Online webová aplikácia pre správu mapových vrstiev a digitálnych informácií

Aplikácia je vhodná pre ukladanie, publikovanie a tvorbu mapových vrstiev a objektov pre vaše projekty. Ideálne riešenie pre správu záujmového územia, stavebného projektu alebo správu dokumentácie, ktorá obsahuje priestorové súvislosti.

Náš GIS umožňuje kombinovať všetky typy geografických dát, hlavne ortofotomapy ale aj satelitné snímky, či verejne dostupné mapy. Publikovať a porovnávať môžete aj demografické a projektové údaje, zamerania z terénu alebo môžete vkladať a tvoriť vlastné mapové vrstvy.

Poskytujeme nástroje na vykonávanie rôznych analýz a modelov. To umožňuje lepšie pochopenie a pozorovanie vzťahov medzi geografickými objektami a plánovanie budúcich činností. Vieme vizualizovať geografické dáta vo forme interaktívnych máp, grafiky a tabuliek. V projektovom tíme to uľahčuje prezentáciu a zdieľanie informácií o stave spoločných aktivít.

Využitie aplikácie GoodMap

Projektovanie terénnej úpravy

Úprava vodného toku pre revitalizáciu a úpravu okolia vo forme projektu, ktorý je vložený do aplikácie a je možné ho upraviť podľa ostatných relevantných priestorových vrstiev.

Zber dát pred realizáciou

Letecké mapovanie a lidarové skenovanie pomocou UAV pre zachytenie skutočného stavu a vloženie dát nad projektovanú vrstvu pre zachytenie ďalších súvislostí.

Zber dát po realizácií

Zachytené zmeny po vykonaní úprav v teréne a porovnanie s projektovaným zámerom, časovým harmonogramom a s prienikom na ďalšie aktivity spojené s monitoringom.

Akvizičná a predrealizačná fáza

Vysporiadanie a zameranie terénu, inžinierských sietí, archeo a geologický prieskum, vytýčenie a prípravná fáza realizácie terénnych úprav.

Úpravy terénu a realizácia výstavby

Terénne úpravy, výpočty objemov deponovanej zeminy, monitoring priebehu výstavby a zameranie jednotlivých fáz projektu.

Ukončenie projektu a kolaudácia

Zameranie po zrealizovaní výstavby, kontrola procesov a odovzdanie diela do užívania, zhodnotenie projektu a prezentácia priebehu.


Výhody GoodMap systému

Implementácia GIS systému prináša mnoho výhod, lepšie rozhodovanie, efektívnejšie spravovanie zdrojov a zlepšenie komunikácie medzi rôznymi oddeleniami a organizáciami.

 • online platforma
 • funkčná podpora
 • výhodné podmienky
 • prispôsobené na mieru
Procesy a plánovanie

Implementácia GIS do spoločnosti môže priniesť aj výzvy, jednou z hlavných je potreba kvalitných a aktuálnych dát, ale školenie personálu a primeraná infraštruktúra.

 • nasadenie a aktivácia
 • poradenstvo k infraštruktúre
 • individuálny prístup
 • komplexné školenie

Platforma na správu dát GoodMap je prispôsobovaná na mieru pre každý typ projektu, klienta a podľa náročnosti zadania. Je možné využívať náš server alebo cloud, je však možné celé prostredie umiestniť aj na sieť klienta. Bezpečnosť dát, hierarchia prístupov a personalizované funkcie prinášajú okamžité výsledky.


Kompatibilita s QGIS

Pracujeme s platformou softvéru s otvoreným zdrojovým kódom QGIS. Je to profesionálna GIS aplikácia, ktorá je postavená na princípe slobodných a otvorených softvérov (FOSS). Open Source je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. QGIS funkcie umožňujú pripravovať mapové a dátové podklady pre ďalšiu prácu. Naprogramované moduly a prepojiteľnosť nášho systému GoodMap umožňuje jedinečnú kombináciu použitia bezplatného softvéru a profesionálnej online aplikácie.

Školenie QGIS

Ponúkame kompletné preškolenie budúcich užívateľov OpenSource platformy QGIS, naprogramovanie modulov presne pre zvolený účel a poskytnutie potrebných služieb pri nahrávaní do online prostredia.

Jedinečnosť tohto postupu a efektivita práce pri tejto kombinácií sa odráža najmä na ušetrenom čase a finančných prostriedkoch užívateľa.

Tvorba QGIS projektov

Pripravíme kompletný projekt pre platformu QGIS tak, aby bolo možné importovať tieto podklady rovno do GIS aplikácie GoodMap alebo do iných aplikácií, ktoré podporujú tento postup.

 • vlastné vrstvy
 • tvorba objektov
 • prepojenie s verejnými dátami
 • analytické úlohy

TwinMap

Meníme pohľad na priestorové dáta pomocou umelej inteligencie

TwinMap je odpoveďou na výzvy dnešných dní – aplikácia, ktorá mení pohľad na priestorové dáta. Tvoríme digitálne 2D a 3D dvojičky miest, obcí, areálov, logistických parkov a líniových stavieb. 

Čo je TwinMap? 

Nástroj, ktorý umožňuje svojim užívateľom prekonať problém s nedostatkom potrebných informácií a dát, ich nedostatočnou kvalitou alebo úplnou absenciou. Naše riešenie obsahuje nástroje na dátovú analýzu a evidenciu, ale ponúka aj funkcie na získavanie, zber a konsolidáciu dát. Dôležité procesy tvorby dát do našej mapovej aplikácie zabezpečuje algoritmus umelej inteligencie, vďaka ktorej dosahujeme výsledky rýchlejšie a kvalitnejšie. K aplikácií ponúkame služby komplexného zberu dát z terénu pomocou mobilného a leteckého mapovania, skenovania s lidarom, mapovania pod zemou s georadarom ale aj 360° snímkou vo vysokom rozlíšení, či presnú geodéziu. 

Využitie aplikácie TwinMap

Inicializačné podkladové dáta

Vrámci riešenia TwinMap ponúkame podrobné mapovanie polohopisu a výškopisu, vrátane vloženia podkladovej ortofotomapy vo vysokom rozlíšení. Tieto dáta slúžia na vytvorenie špecializovaných priestorových registrov.

 • Mapovanie polohopisu a výškopisu 
 • Ortofotomapa vo vysokom rozlíšení 
 • Import aktuálnej ortofotomapy 
 • Priebežné mapovanie meniacich sa častí 
Digitalizácia a konsolidácia dát

Sofistikované nástroje na digitalizáciu objektov z podkladových dát, hlavne z ortofotomapy, mračna bodov, ale aj z 360° stupňových snímok. Možnosti automatizovanej tvorby dát pomocou umelej inteligencie.

 • Zobrazenie údajov v 2D a 3D 
 • Užitočné nástroje na digitalizáciu 
 • Efektívny zber pomocou umelej inteligencie 
 • Zber dát v 2D aj 3D 
Pasportizácia a tvorba technickej dokumentácie objektov 

Pomocou špecializovaných nástrojov na pasportizáciu objektov z iniciálnych podkladových dát, je možné tvoriť technickú dokumentáciu rôzneho typu, vrátane jej atribútovej časti.

 • Zber dát na zvolenej lokalite 
 • Pasportizácia objektov cintorína 
 • Dopravné značenie, miestne komunikácie a parkovanie 
 • Chodníky a cyklotrasy v rámci samosprávy a VÚC 
Tvorba technickej mapy

Riešenie ponúka nástroje na tvorbu technických máp so znázorneným priebehom inžinierskych sietí, vrátane ich atribútov ako sú plánované revízie, materiál, životnosť, prípadne poruchy.

 • Inžinierske siete 
 • Evidencia atribútov 
 • Importy existujúcich dát
 • Plánovanie údržby
Územné plánovanie a kataster nehnuteľností

Kombinovanie územnoplánovacej dokumentácie s údajmi katastra nehnuteľností, ortofotomapou a ostatnými údajmi v registroch umožňuje efektívne plánovanie budúceho rozvoja samosprávy.

 • Získanie územnoplánovacej informácie 
 • Kombinovanie územného plánu s vrstvou katastra nehnuteľností a ortofotomapou
 • Efektívne plánovanie územného rozvoja 
Pointcloud a Streetview

Režim pohľadu na mračna bodov (pointcloud) umožňuje prezeranie a presný zber 3D dát a v kombinácií s pohľadom na ulicu prostredníctvom 360° snímky. 

 • Prepojenie s 2D mapy, 360° scény a mračna bodov 
 • Rýchly a presný zber 3D údajov 
 • Virtuálna prehliadka 
 • Meranie plôch a vzdialeností v 3D 

Otvorené dáta

Súčasťou riešenia sú rozhrania poskytujúce dáta o priestorových registroch prostredníctvom otvorených rozhraní smerom na verejnosť, prípadne tretím stranám. Jednoducho je možné zadefinovať rozsah dát a frekvenciu ich zverejňovania. Používame možnosti otvoreného API rozhrania, možnosť publikovania dát verejnosti a prepojenie s inými aplikáciami.

Evidencia a analýza 

Možnosť evidencie objektov je vhodné použiť pre import existujúcich evidencií a jednoducho vyhľadávať a konsolidovať priestorové registre bez použitia mapy.

Prehľadné štatistické a grafické prehľady priestorových registrov poskytujú rýchly prehľad o stave registrov. K dispozícii sú moderné analytické nástroje, ktoré umožňujú efektívne rozhodovanie v každodennej agende. Aplikácia ponúka kombinovanie priestorových registrov navzájom, pokročilé výpočtové úlohy, grafy, tabuľky a mapové vrstvy.