Podpora profesijných a digitálnych zručností zamestnancov spoločnosti SKYMOVE s. r. o.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je nadobudnúť a rozšíriť pokročilé profesijné zručnosti zabezpečujúce dostatočnú odbornú kompetentnosť interných zamestnancov spoločnosti SKYMOVE s. r. o. pre výkon práce prostredníctvom poskytnutia cieleného vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti geodézie a leteckého mapovania. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivityProfesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností”. Projekt bude realizovaný od apríla 2023 do novembra 2023.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu ESF – Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu: 04/2023 – 11/2023  

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 82 219,32 EUR 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Hlavné aktivity projektu: Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností 

Odkazy na stránky: 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.skymove.sk