Služby

Priestorové dáta

Ponúkame realizáciu zberu širokého spektra priestorových dát.

Využívame metódy pre tvorbu 3D súborov ako sú LiDAR technológia, skenovanie a fotogrametria. Využívame aj geofyzikálne metódy georadaru, geoelektrických metód, magnetometrie a sonaru.

Realizujeme mapovanie vegetácie pre vyhodnocovanie kondície rastlín vďaka multispektrálnym dátam. Pripravujeme datasety pre spracovanie batymetrických výstupov a modelov dna vodných tokov a plôch.

Poskytujeme satelitné dáta vďaka partnerstvám s operátormi a prevádzkovateľmi satelitných služieb a realizujeme spracovanie OpenData a verejne dostupných zdrojov pre ďalšiu prácu.

Mapovanie terénu a skenovanie objektov

Letecká fotogrametria a mapovanie pomocou dronov pre 3D modely a presnú ortofotomapu a DTM.

LiDAR letecké a mobilné skenovanie

Letecké lidarové skenovanie pomocou UAV, dronov a mobilné skenovanie, 360 panorámy a SLAM skenovanie.

Batymetrické meranie vodných plôch

Meranie pomocou sonaru, vyhodnocovanie a tvorba modelov a skenovanie zeleným laserom LiDAR.

Multispektrálne dáta

Spektrálne mapovanie RGB, RE, NIR a NDVI zachytávané pre tvorbu indexových máp a vegetačných analýz.

Satelitné dáta a OpenData

Historické a aktuálne dáta poskytnuté operátormi satelitných služieb a poradenstvo v open source.

Geofyzikálne mapovanie terénu

Geofyzikálne zameranie a prieskum pomocou georadaru GPR a geoelektrických metód pre interpretáciu podložia.


Geodézia

Ponúkame komplexné služby z geodézie a katastra nehnuteľností.

Predrealizačné a poralizačné zameranie, polohopisné meranie, pasportizácia a tvorba geometrických plánov. Realizujeme zameranie skutočného stavu, majetko-právne služby a súdne znalectvo.

Geodetické meranie pre dokumentáciu

Predrealizačné a porealizačné zameranie, polohopisné a výškopisné meranie, inžinierska geodézia a stavebný dozor.

Zameranie skutočného stavu a projektová dokumentácia

Zameranie, 3D skenovanie a pasportizácia skutočného stavu objektov a plôch pre tvorbu dokumentácie a prípravy.

Geometrické plány a majekto-právne poradenstvo

Konzultácie, príprava dokumentácie, zameranie a administrácia geometrických plánov a ich zápisov.


Geoinformatika

Zabezpečujeme pokročilé služby a riešime úlohy v geoinfomatike.

Interpretujeme získané digitálne geoúdaje z terénu, realizujeme analýzy pre systémy podpory rozhodovania a digitálne kartografické systémy, pripravujeme výstupy pre 3D vizualizáciu.

Tvorba priestorových vrstiev pre GIS

Príprava vrstiev objektov, plošných prvkov a inventáru pre GIS a databázy pre budúcu kategorizáciu.

Plošné a priestorové analýzy a štúdie

Kompletné analýzy priestorových dát, databázových celkov a štúdie pre monitoring prostredia.

Pasportizácia, vektorizácia a raster

Spracovanie vektorových a rastrových dát a podkladov, spracovanie máp. Interpretácia terénneho merania pre potreby GIS.


IT riešenia na mieru

Zabezpečujeme programovanie a implementáciu webových aplikácií.

Silný projektový tím zložený z IT manažérov, programátorov, testerov a analytikov garantuje včasné a plnohodnotné dodanie produktu na mieru z oblasti webových portálov, GIS aplikácií a asset manažmentu.

Tvorba webových GIS portálov a aplikácií

Prostredie nastavené podľa potrieb a zadania projektu, správa dátových vrstiev, import vlastných dát a analytické nástroje.

Tvorba webových stránok a e-shopov

Webové stránky, individuálne zadania, pre štátnu správu a samosprávu. Realizácia grafických návrhov, e-shopov a galérií.

Vývoj špecifických komponentov a systémov

Doplnkové špecializované komponenty do nášho GIS systému pre tie najnáročnejšie úlohy pre správu dát.


Termálne inšpekcie

Vďaka modernej technológií poskytujeme aj služby zberu termálnych dát.

Inšpekcie a monitoring objektov, ktorých vlastnosti je vhodné vyhodnocovať aj termálnym senzorom. Rýchly zber, kvalitné dáta a vyhodnotenie výsledkov v jednom kroku.

Tvorba termálnej mapy

Jednoduché aj pokročilé projektové zadanie v oblasti GIS, programovanie tvorba webových portálov.

Inšpekcia objektov

Meranie a vyhodnocovanie funkčnosti solárnych panelov a vizuálna kontrola objektov elektrickej siete.

Monitoring únikov tepla

Termálna a vizuálna kontrola tepelných únikov na strechách hál a nedostupných objektov a zariadení.


Metánové inšpekcie

Monitorujeme úniky metánových plynov z objektov plynovej sústavy,

Metánový detektor je laserové zariadenie na detekciu prítomnosti metánu (CH4) v ovzduší. Meranie metánu pomocou dronu má využitie pri monitorovanie emisií zemného plynu, únik metánu z plynovodov, kontrola skládok alebo sledovanie emisií z poľnohospodárskych či priemyselných zariadení.

Úniky metánu zo skladových telies

Zbierame dáta, ktoré sú podstatné pre meranie únikov metánových plynov z telies skládok, ktorý sa vytvára pri zbere odpadov.

Inšpekcia objektov plynovej sústavy

Meranie a vyhodnocovanie funkčnosti priepustnosti plynových potrubí na prenosovej sústave a jej zariadeniach.

Monitoring únikov metánu

Naše procesy a zariadenia dokážu vyhodnotiť únik metánu aj na poľnohospodárskych plochách a priemyselných zariadeniach.


Špecifické letecké práce

Realizujeme špecifické letecké výkony pre náročné úlohy

Dron prenášajúci ľahšie bremená, káble alebo iné predmety, bezpečnostný dron napájaný zo zeme s prenosom do kontrolného bodu alebo dokovacia stanica pre stály a okamžitý monitoring na stavbách alebo objektoch prenosovej sústavy. Ak tieto náročné úlohy dokážeme hravo splniť.

Prenos ľahkým bremien

Prenos menších predmetov do 6kg, ťahanie podpornej kabeláže pri inštaláciách vedení a zhadzovanie predmetov pre testovacie účeli.

Dlhodobý bezpečnostný monitoring

Bezpečnostný dron s termo-kamerou napájaný pomocou elektrického káblu zo zeme vydrží vo vzduchu viac ako 10hodin bez potreby pristáť.

Permanentný monitoring

Špecifické zariadenie v podobe dokovacej stanice pre dron prináša nové možnosti časovej úspory pre monitoring objektov a stavieb.


Produkcia

Doplnková služba pre našich klientov ale aj pre nové spolupráce.

Ponúkame profesionálne fotenie, video, vizualizácie, 3D modely, grafiky a dodávame kompletné výstupy. Zabezpečujeme a koordinujeme filmársku posádku pre kompletný film a video.

Fotografie, video a produkcia filmu

Tvorba leteckých fotografií, videí, panorám, timelapse a hyperlapse záberov na požiadanie.

Realizujeme časozberný monitoring výstavby pre prezentačné účely.

Grafické návrhy a prezentačné materiály

Pripravujeme grafické návrhy a ponúkame grafické práce pre všetky typy zadaní, webov a prezentačných materiálov.

3D modely pre vizuálne platformy

Realizujeme tvorbu 3D modelov pre pamiatkové a dokumentačné účely, pre potreby vizualizácie a prezentácie budúcich projektov.


Školenia

Realizujeme komplexné a plné školenia v našej oblasti.

Komplexné školenia a praktické cvičenia pre nových pilotov dronov ale aj využívanie priestorových dát a informácií z katastra. Poskytujeme poradenstvo štátnym inštitúciám, súkromnému a neziskovému sektoru a individuálnym klientom, ktorí rozširujú svoje pôsobenie.

Komplexné školenia nových pilotov UAV

Ponuka školení pre začiatočníkov ale aj pre pokročilých pilotov, legislatíva a praktické cvičenia v teréne.

Školenia v oblasti katastra nehnuteľností

Pokročilé plnohodnotné školenia pre užívateľov informácií KN a majetkové a právne témy.

Školenia využívania priestorových dát a geodézie

Ponuka školení pre prípravu, spracovanie a vyhodnocovanie priestorových dát a voľne dostupných platforiem, geodetických postupov.


Služby súdneho znalca v oblasti geodézie a KN

Zabezpečujeme poradenstvo, konzultácie a súdne znalectvo v oblasti geodézie, katastra nehnuteľností a fotogrametrických výstupov.

Ing. Ondrej Kozlovský

špecialista na KN a súdny znalec