LiDAR v geológií

Prínosom použitia lidaru je aj v aplikáciách, ktoré sa týkajú geologických úloh. Lidar umiestnený na drone umožňuje rýchle a efektívne mapovanie veľkých a ťažko prístupných oblastí, oblastí s omedzeným prístupom.

Drony sú schopné presne a podrobne snímať terén z rôznych uhlov a vytvárať vysoko presné 3D modely terénu pre budúcu interpretáciu. Použitie lidaru na dronoch prináša aj finančné úspory. Tradičné metódy mapovania terénu pre geologické účely môžu byť nákladné a časovo náročné.

Lidarové snímanie pomocou dronov umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie získavanie dát, čo vedie k zníženiu nákladov a šetreniu času.

Zaznamenanie povrchu pred realizovaním výkopu a určením priebehu budúceho výskumu alebo inej geologickej úlohy je vhodné ale aj potrebné pre lepšie určenie záujmovej lokality a porovnanie s existujúcimi dátami geologickej mapy.. Následný výkop, jeho okolie a charakter odhalenej horniny bude tiež zaznamenané a zameranie pomocou dronu s Lidarom alebo fotogrametricky a dáta budú slúžiť pre budúce spracovanie.

Výstupné dáta z lidaru zahŕňajú detailné digitálne modely terénu, ktoré obsahujú informácie o výškach a tvaroch povrchu. Tieto dáta sú veľmi presné a umožňujú geológom a iným odborníkom analyzovať terén, identifikovať geologické štruktúry a vykonávať ďalšie geologické analýzy.

Je dôležité spomenúť, že výstupné dáta z lidaru môžu byť ďalej spracované a využité v rôznych aplikáciách. Napríklad, tieto dáta môžu byť použité na tvorbu digitálnych map, monitorovanie zmien v teréne, plánovanie infraštruktúry a mnoho ďalších geologických a environmentálnych aplikácií.