Ako efektívne monitorovať stavebný projekt?

Monitoring stavieb pomocou bezpilotných zariadení – dronov.

Použitie dronov pri monitoringu stavieb umožňuje získať pohľad z výšky a získať komplexný obraz o celom stavebnom prostredí.
Monitoring umožňuje rýchle a efektívne preskúmanie veľkých a ťažko prístupných miest alebo oblastí, kde je z dôvodu pokročilého štádia stavby sťažený prístup. Drony sú schopné preletieť nad stavebnými priestormi aj niekoľkokrát za deň a získať tak prehľad o postupe, zhotovenia prác alebo zameraní kubatúr dočasných depozitov stavebného materiálu. Týmto spôsobom sa znižuje potreba manuálnej práce geodetov na stavbe a zvyšuje sa bezpečnosť pracovníkov.

Výstavba stanice Nivy v Bratislave

Monitoring výstavby objektov prenosovej sústavy

Monitoring stavieb elektrických staníc a prenosovej sústavy pomocou dronov je moderný a efektívny spôsob efektívne zachytiť správne fungovanie týchto kritických infraštruktúr.

Drony poskytujú výhody v oblasti rýchlosti, presnosti a dostupnosti, čo umožňuje lepšiu kontrolu a monitorovanie stavu týchto zariadení.

Jednou z hlavných výhod použitia dronov pri je schopnosť získať komplexný obraz o celom prostredí. Drony sú vybavené kamerami a senzormi, ktoré umožňujú zaznamenávať fotografie a videá vo vysokom rozlíšení.

Bezpilotné zariadenia sú schopné preletieť nad rozsiahlymi územiami elektrickej siete a získať dáta z miest, ktoré by boli pre ľudí ťažko dosiahnuteľné.

Drony tiež môžu byť vybavené termokameram
i, ktoré umožňujú detekciu tepelných anomálií. Takýto monitoring umožňuje pravidelné a systematické sledovanie stavu elektrických staníc a prenosovej sústavy. Tieto informácie môžu byť následne použité na plánovanie údržby a opráv, čo znižuje riziko výpadkov a zvyšuje spoľahlivosť celého systému.

GIS na stavbách

GIS (Geografický informačný systém) je dôležitým nástrojom pri plánovaní a správe stavieb, pretože umožňuje efektívne zobrazovanie a analýzu geografických dát, ako sú polohy, výšky a vzdialenosti. Vďaka GISom môžu stavebné spoločnosti lepšie porozumieť terénu a jeho vlastnostiam, čo im umožňuje optimalizovať umiestnenie stavieb, plánovať trasovanie ciest a potrubí a minimalizovať vplyv na životné prostredie.Dáta z monitoringu slúžia ako podklad pre GIS spolu s inými dátami, napríklad priebeh inžinierskych sietí, projektová dokumentácia, ochranné pásma a hlavne kataster nehnuteľností.

GIS tiež pomáha pri správe a údržbe stavieb, pretože umožňuje sledovať a aktualizovať informácie o infraštruktúre, monitorovať stav a plánovať potrebné opravy a údržbu v reálnom čase.

Prínos monitoringu projektov pri obnovách a revitalizáciách

Komplexný monitoring stavebných projektov pomocou dronov pri obnovách, revitalizácií a rekonštrukcii je moderný a efektívny spôsob, ako získať dôležité informácie o priebehu projektu, potrebnej dokumentácií a propagácií cieľov a výsledkov projektu.

Jednou z hlavných výhod použitia dronov pri monitoringu projektov je schopnosť získať pohľad z výšky a získať komplexný obraz o celom okolí realizácie a podklady pre projektové ciele. V projektoch revitalizácie verejného priestoru prispel monitoring jednotlivých fáz aj k efektívnemu marketingovému výstupu, ktorý slúžil na propagáciu projektu a jeho realizátora.

Monitoring priebehu revitalizácie Landereroveho parku na Šafárikovom námestí

Monitoring revitalizácie zelených plôch a fontány na Námestí slobody.

Monitoring terénnych úprav pri revitalizácií riečnych tokov

Monitoring stavebných úprav pri revitalizáciách riečnych sa ukázal ako veľmi efektívny a priniesol mnoho nečakaných výhod aj pri sledovaní správania sa terénu po revitalizácií na toku, ktorý bol vrátený do viac pôvodného charakteru. Letecké mapovanie a skenovanie LIDARom poskytlo mnoho dát o spôsobe a kvalite úpravy v citlivom riečnom prostredí.

Monitoring revitalizácie rieky Rudava