Letecké skenovanie Lidarom

Inovatívna metóda použitia leteckého skenovania na merania vzdialenosti na základe výpočtu doby šírenia impulzu laserového lúča odrazeného od objektov (Lidaromsa stáva dostupnejšou aj vďaka službám SKYMOVE. Ortofotomapa vytvorená leteckým snímkovaním pomocou bezpilotného systému je najlepším prostriedkom pre získanie aktuálneho a detailného obrazu o záujmovej oblasti, ale v niektorých oblastiach dosahuje svoje limity. 

Skenovanie LIDARom zo vzduchu pre detail a presnosť

LIDAR funguje na princípe vysielania svetelných impulzov a táto technológia využíva lasery na meranie vzdialenosti, ktoré vzorkuje s neuveriteľnou mierou presnosti bodov.  Mračno bodov je na rozdiel od fotogrametrie tvorené miliónmi priamo odmeraných bodov. Výstupným formátom dát z nášho zariadenia je súbor *las alebo v textovom formáte *.txt, ktoré  bežnými formátmi mračna budov pre ďalšie spracovanie.

Dáta sú georeferencované na naše súradnicové systémy, optimalizované a poskytujú detailnejší pohľad na tvar záujmového územia. Výstup z LiDARu kombinujeme s tradičným leteckým mapovaním s našim mapovacím krídlom Ebee, výsledky sú komplexnejšie a poskytujú najpresnejšie údaje o skúmanom území, ktoré možno súčasnou technológiou na dronoch dosiahnuť. 

Ako výstupy zo skenovania Lidarom dodávame: 

 • DEM – Digitálne výškové modely sú modely zemského povrchu. Použitím iba pozemných návratov môžete vytvoriť DEM. To sa však líši od modelov digitálneho terénu (DTM), pretože DTM obsahujú obrysy. Použitím DEM môžete generovať ďalšie produkty.  
 • DSM – Digitálny model povrchu obsahuje vyvýšeniny z prírodných a zastavaných povrchov. Napríklad pridáva vyvýšenie od budov, striešok stromov, elektrické vedenie a ďalšie prvky. 
 • CHM – Modely výšky objektov nám poskytujú skutočnú výšku topografických prvkov na zemi. Tento typ výškového modelu tiež nazývame normalizovaný digitálny povrchový model (nDSM). 

 

Bodová klasifikácia LiDAR 

Existuje súbor klasifikačných kódov, tried, ktoré pre fotogrametriu a diaľkový prieskum (ASPRS) priraďuje k bodovej klasifikácii LiDAR. Triedy môžu zahŕňať pôdu, vegetáciu (nízka, stredná a vysoká), budovy, cesty, iné stavby a podobne. Bodová klasifikácia môže niekedy spadať do viac ako jednej kategórie. V takom prípade dodávatelia zvyčajne označujú tieto body sekundárnymi triedami 

Viac o využití LIDARu pri jednotlivých odvetviach sa dočítate v našom článku tu.

3D mapovanie Lidarom 

Za posledných niekoľko desaťročí zahŕňali možnosti technológie 3D laserového skenovania drahé skenovanie lietadlami a helikoptérami, ako aj statické pozemné skenery, ktoré  náročné na prevádzkovanie a vyžadujú si veľké úsilie pri spracovaní údajov po prieskume.  

V dnešnej dobe sa možností laserového skenovania rozšírili a skenovanie zo vzduchu ponúka nový rozmer pri zbere dát na veľkých plochách. Efektivita a rýchlosť zberu dát ide ruka v ruke s úsporou prostriedkov a času. Nedostupný terén sa stáva dostupa presnosť dát je lepšia ako kedykoľvek pred tým.

Riešenia LiDAR pre prieskum a 3D mapovanie novej generácie  

Vysoká odbornosť v oblasti spracovania dát a mapovania LiDARom, od základného generovania DEM (DTM a DSM) alebo vrstevníc až po vlastné kartografické úlohy a pokročilú analýzu z údajov získaných vďaka našej platformy dosahujeme najlepšie výsledky na Slovenskom trhu. 

Aké je praktické použitie LiDARu? 

 • 3D mapovanie 
 • Projektovanie a inžinierska činnosť 
 • Výpočty presných objemov 
 • BIM – Informačný model budov 
 • Environmentálne hodnotenie 
 • Modelovanie znečistenia 
 • Územné plánovanie a urbanizmus 
 • Presné lesníctvo  
 • Plánovanie dopravy 
 • Mestá a obce 
 • Poľnohospodárstvo 
 • Vymedzenie povodia a toku 
 • Tvorba záplavových máp a modelovanie záplavových oblastí 
 • Riečny prieskum 
 • Elektrická prenosová sústava 
 • Ťažobný priemysel 
 • Geológia 

Elektrizačná sústava

Metodiky získavania a spracovania údajov

Rutinná kontrola elektrických prenosových vedení je rozhodujúca pre zabezpečenie nepretržitej distribúcie elektriny. Tradičné pozemné a letecké inšpekčné metódy sú náročné na čas a personálne obsadenie. Zber dát vykonávame rýchlo a efektívne pre ďalšie plánovanie údržby. 

Optimálna kombinácia dát LiDARu a práce v teréne umožňuje poskytovanie konečných a užitočných mapovacích služieb, ako aj drasticky znižovanie nákladov na tradičný návrh elektrickej siete. Metódy výpočtu vzdialenosti medzi priehybom prenosového drôtu a stromu často zahŕňajú ťažké zariadenia, ako sú tyče na meranie výšky a teodolity. Pracovný proces sa vďaka Lidaru zrýchľuje. 

Poskytovatelia energetických služieb sa v poslednej dobe obracajú k oblohe, aby mohli vykonávať svoje prieskumy a analýzy. Získanie údajov cloudových bodov je však iba malou časťou celého riešenia. Generovanie zmysluplných geopriestorových výstupov si vyžaduje následné spracovanie a analýzu údajov cloudových bodov.  

Výpočty presných objemov

Rýchly a presný výpočet objemu  

Mračno bodov generujeme v lokálnych súradnicových systémoch. Aby bolo možné použiť rovnaký referenčný povrch na porovnanie mračna bodov prázdneho zásobníka a naloženého zásobníka na výpočet objemu, je potrebné tieto dva bodové oblaky zarovnať do jednotného súradnicového systému.  

Na zarovnanie týchto dvoch datasetov sa používa nástroj manuálnej registrácie. Ako registračné body sa môžu použiť buď vytýčené GCP body, alebo pevné prvky zásobníkov alebo iných objektov, ako sú stĺpy alebo umiestnené cieľové sféry. 

Výpočty sú presnejšie ako výpočty z fotogrametrie a sú porovnateľné s meraním totálnou stanicou. Hlavnou výhodou je rýchlosť zberu dát a eliminovanie potreby prítomnosti geodeta na mieste. Dáta vyhodnotíme, spracujeme a pošleme klientovi v podobe technickej správy a linku na prezeranie výsledkov v naše online platforme.