Letecké mapovanie pomocou dronov

Na mapovanie a modelovanie využívame bezpilotnú leteckú techniku, kvalitné fotoaparáty a pozemné skenery. Dáta z leteckých záberov vám poslúžia ako doplnok projektovej prípravy alebo pre zobrazenie územia a objektov. Veľmi presné georeferencované dáta získame priamo vo vzduchu, prípadne spojením s klasickou pozemnou geodéziou a presným meraním GCP. Počas jedného letu vieme dodať údaje pre kvalitnú mapu územia 75 ha. Zvládneme zmapovať viac ako 1000 ha za jeden deň.

Mapovanie s vysokým rozlíšením

Ortofotomapa je vytvorená leteckým snímkovaním pomocou bezpilotného systému – dronu a je najlepším prostriedkom pre získanie aktuálneho a detailného obrazu o záujmovej oblasti. Údaje majú široké využitie pre kombináciu s inými geodátami a geodetickými výstupmi.
Mapový podklad exportujeme do vhodného formátu pre spracovanie, presne podľa vašich potrieb. Merateľné údaje spracúvame v profesionálnom softvéri.

Presnosť dát je garantovaná overenými postupmi zberu a spracovania získaných informácií. Na mapovanie využívame viacero dronov, avšak najefektívnejší nástroj je mapovacie krídlo eBee X. Je to fotogrametrický mapovací systému s veľkým pokrytím a vysokou presnosťou. EBee X obsahuje zabudovanú funkcionalitu RTK / PPK, čo nám poskytuje geodetickú presnosť, bez potreby pozemných kontrolných bodov GCP. Vďaka optimálnym postupom vieme za deň zmapovať až 1000 ha z výšky 120m.

Ako výstupy z tvorby máp dodávame:

  • Ortosomatický raster, teda ortofotomapu (ortofotosnímka) vo formáte geoTIFF a KML (.png/.kml), ktoré sú kompatibilné s programami Goodmap, Esri ArcGIS, GlobalMapper, QGIS, Autodesk, DraftSight, GeoMedia, Erdas Imagine, Google Earth.
  • Indexové mapy vo formáte geoTIFF a v krivkách (.shp) ktoré viete využiť pri práci s SMS (Ag Leader), AgPixel, QGIS, Esri ArcGIS a GlobalMapper
  • 3D point cloud alebo mračno bodov vo formátoch .las, .laz, .ply, .ascii pre použitie v programoch I-Site Studio, Esri ArcGIS, GlobalMapper, Autodesk, Quick Terrain, 3DReshaper, Trimble RealWorks, Bentley MicroStation
  • Digitálny model terénu a povrchu alebo DTM a DSM pre prácu pri meraniach a výpočtoch vo formáte geoTIFF vhodný pre programy Goodmap, Esri ArcGIS, GlobalMapper, QGIS, Quick Terrain alebo GeoMedia
  • 3D mesh s textúrou vo formáte .obj pre prácu v Autodesk, Bentley MicroStation, ccViewer, 3DReshaper
  • Vrstevnicový plán vo formáte .dxf, .shp pre prácu v programoch Vulcan, I-Site Studio, Autodesk, DraftSight, Esri ArcGIS, QGIS, Surpac

Poskytujeme komplexné služby mapovania v súlade s platnou legislatívou pre obce a mestá. Viac informácií o službe mapovania obcí nájdete tu.

Priestorové mapovanie pre 3D

Priestorové mapovanie pre 3D zobrazovanie nám umožňuje efektívnejšie spracúvať aj nepriestorové údaje vo vzťahu ku konkrétnej lokalite a problematike. Mračno bodov “point-cloud” je žiadaným súborom dát, z ktorých je možné čerpať komplexnejšie informácie. DTM – model terénu, DSM – model povrchu objektov a plôch z leteckých snímok je efektívny spôsob ako získať kvalitný merateľný podklad pre projektové účely. Dáta sa dajú využiť po konverzii v každej aplikácií typu autoCAD.

Monitorovanie životného prostredia

Nepostrádateľným trendom dnešnej doby je zber, vyhodnocovanie a porovnávanie údajov z oblasti ochrany prírody. Drony ponúkajú v oblasti monitorovania a ochrany životného prostredia riešenie ako efektívne vykonávať monitoring a nezvyšuje nároky na počet výskumných pracovníkov, študentov a environmentálnych inžinierov. Drony (UAV) ponúkajú rýchle, ľahké a nákladovo efektívne riešenie pre tvorbu dátových setov a informácií. Aplikácie použitia dronov sú pritom rozmanité a využívajú sa od realizácií glaciálneho modelovania až po sledovanie riečnej erózie, identifikáciu druhov a hodnotenie populácie.

Ponúkame služby pre environmentálnych inžinierov, výskumníkov a ochranárov prírody, inštitúty a organizácie, ktoré uprednostňujú aktuálne a kvalitné dáta vo vysokom rozlíšení namiesto pomalého pozemského prieskumného zariadenia, satelitných snímok s nižším rozlíšením a drahých a niekedy nedostupných leteckých dopravných služieb s posádkou.

CHKO – Sandberg

Určovanie presnej polohy objektov a vegetácie

Vďaka rýchlemu a presnému zberu dát napomáhame riešiť mnohé úlohy. Leteckým, v prípade potreby pozemným skenovaním, ale aj dostupnými dátami štátu alebo kombinaciou týchto metód sme schopní pripraviť podklady pre katalogizáciu údajov o území. Počítame a určujeme polohy vegetácie, stromov alebo budov, analyzujeme stav vegetácie, realizujeme pravidelný monitoring porastov a určovanie prírastku v medziročných obdobiach. Pre výber metódy je kľúčová informácia o budúcom využití dát a nárokov na presnosť. Tieto údaje slúžia obciam, mestám ale aj súkromným lesným hospodárstvam pre zisťovanie skutkového stavu na svojom území.

Aj táto služba je určená pre environmentálnych inžinierov, správcom lesov alebo hospodárom Vďaka naším automatizovaným a poloautomatizovaním procesom vyhodnocovania dát sme schopní zabezpečiť aktuálnosť, presnosť a správnu kategorizáciu objektov v záujmovom území.

ZBER DÁT NDVI, RGB A IR

Pre detailné odhalenie závad a ich analýzu používame špeciálnu techniku. Pre špeciálne inšpekčné práce využívame termokameru pre odhalenie zmien teploty snímaného povrchu. Pre poľnohospodárske účely využívame kameru pre zisťovanie diferenčného vegetačného indexu NDVI.

Analýza leteckých snímok je novým nástrojom pre efektívnejšie hospodárenie. Zabezpečuje úsporu nákladov pri správe pozemkov a užívaných plôch. Z dronu získavame údaje aj o možnostiach, ako lepšie využívať sad, vinicu alebo pole.

INŠPEKCIE A MONITORING

Kontroly výškových stavieb, striech a nedostupných vysokých konštrukcií pre zisťovanie rizík a revíziu technického stavu sú neoddeliteľnou súčasťou bežnej údržby a správy objektov. Práce vykonávame v pravidelných intervaloch a výsledné dáta pripravíme v dohodnutej forme a objeme. Záznam alebo priamy prenos z práce na projekte napomôže zlepšiť pracovné postupy a odhalí nehospodárne narábanie s prevádzkovými zdrojmi. Časozberným snímkovaním z dronu alebo zo zeme môžete sledovať dlhodobý vývoj projektu a následne prezentovať jeho jednotlivé fázy.