Geodézia

Služba geodézia je vhodná ak potrebujete pripraviť geometrický plán, vytýčiť hranicu pozemku, zistiť skutočný stav nehnuteľnosti, či zamerať adresný bod.

Ponúkame služby geodézia, geometrické plány, zameranie adresného bodu. Realizujeme vytýčenie hraníc pozemku, vytýčenie stavby, zameranie aj rozostavanej stavby, zameranie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, rozdelení alebo zlúčení pozemkov. Pomôžeme s vyznačením vecného bremena alebo identifikáciou vlastníkov v zvolenom území. Poskytujeme komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností, geodetických terénnych prác, agendy stavebných povolení. Zabezpečujeme ohlásenia drobných stavieb či zmeny druhu pozemku, poradenstvo. Tiež školenia a mediátorskú činnosť v oblasti majetkovoprávneho vysporiadania.

Geodézia - Zameranie

Geodézia alebo služba klasickej geodézie pre zameranie fyzického stavu terénu poskytujeme pre malé aj veľké projekty. Tvoríme certifikované polohopisné a výškopisné zameranie pred výstavbou. Dáta využívajú najmä projektanti a architekti pri svojej agende. Určenie správnej polohy objektu na parcele, vstup na nehnuteľnosť aj adresný bod. Poskytujeme zameranie pre kolaudačné konania.

Geodézia - Vytýčenie

Vytýčenie je opakom zamerania, kde je našou úlohou určiť nové hranice v teréne, ktoré v teréne neexistujú. Vytýčenie hranice vykonáme na základe katastrálnej alebo vlastnej referencovanej mapy prekrytej katastrom. Vytyčujeme dáta od projektanta, ktorý navrhol projekt. Kombináciou našich služieb dosahujeme maximálnu efektivitu pri terénnej práci.

Geodetické plány

Majetkovoprávne poradenstvo

Cieľom služby je usporiadanie vlastníctva tak, aby bolo možné do katastra nehnuteľností zapísať správneho vlastníka nehnuteľnosti, aby bola opravená výmera pozemku, či aby sa vyriešil nevysporiadaný pozemok pod stavbou, alebo iný majetkovoprávny problém. Ide o komplexné riešenie problematiky nielen s katastrom, ale aj s inými štátnymi inštitúciami alebo vlastníkmi.

Geometrické plány

Vyhotovujeme geometrické plány pre rozdelenie nehnuteľností, úpravu hraníc nehnuteľností, určenie vlastníckych práv, pri zameraní stavby ako podkladu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, priznanie práv k časti nehnuteľnosti, vymedzenie zmien v PPF a LPF rozdelením nehnuteľností, obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí, pozemkové úpravy a zmenu hranice zastavaného územia obce.

Majetkovo právne poradenstvo od SKYMOVE

Zmluvy a posudky

V spolupráci s našimi partnermi vám vieme zabezpečiť všetky potrebné zmluvy, ktoré sa týkajú nehnuteľností, napr. kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, vecné bremeno a pod. Rovnako vieme pomôcť určiť cenu kupovaných alebo predávaných nehnuteľností cez znalecký posudok. Ak už pozemok máte, vyriešime za vás stavebné povolenie alebo pomôžeme s kolaudáciou.

Informačný model budovy – BIM

Postup založený na inteligentnom modeli odráža modernú dobu a prístup ku komplexnej informácií. Informačný model budovy – BIM prináša prehľad potrebný pre rýchlejšiu tvorbu a riadenie projektov v stavebníctve s preukázateľne menším dopadom na životné prostredie. Súbor dát pomáha znižovať počet chýb a nezrovnalostí v priebehu postupných úprav v návrhoch, identifikovať a obmedzovať rozdiely v pláne ešte pred zahájením výstavby. Vďaka BIM zlepšujeme tímovú spoluprácu konzistentným a vzájomne koordinovaným procesom tvorby modelu. Prezentáciou presvedčivých vizualizácia nám BIM pomáha získavať nové podnety zúčastnených strán.

BIM uľahčuje výmenu informácií v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a využívania stavby.

Aplikácie pre odborné práce

stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia, ohlásenia drobných stavieb, zmeny druhu pozemku.  poradenstvo, školenia a mediátorskú činnosť v oblasti majetko-právneho vysporiadania. Pre pozemkové úpravy, Pre cestné staviteľstvo, Pre zemné a výkopové práce, Pre architektov a stavebný priemysel, Pre inšpekcie, Pre termoinšpekcie, Pre monitoring