GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia
Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci služieb spoločnosti Skymove s.r.o. a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom kontaktného formuláru, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch Skymove s.r.o. ako poskytovateľa služieb.
Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie je výslovne stanovené inak.
Skymove s.r.o. je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje objednávateľov mailom obsahujúcim ich nové znenie. Objednávateľ je povinný sa oboznámiť s novým znením ZOOÚ.
Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zaslania na kontaktnú adresu.

Definície pojmov
Zásady ochrany osobných údajov
(ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť Skymove s.r.o., so sídlom Kráľovské údolie 20 Bratislava, IČO: 514 425 58, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 126553/B, pri spracúvaní
osobných údajov objednávateľov služieb a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb Skymove s.r.o.
Skymove je dodávateľom služieb, organizátor produkcií a iných aktivít v oblasti reklamného poradenstva, a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Skymove využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ.
Objednávateľ služieb Skymove je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje spoločnosti Skymove prostredníctvom mailu, telefonátu, osobne alebo kontaktného formuláru (napr. v rámci stretnutia alebo účasti na produkcií) za účelom poskytnutiá alebo objednania služieb Skymove.
Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré Skymove ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov objednávateľov služieb.
GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej
republiky.
Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Skymove spracúva osobné údaje objednávateľov služieb Skymove spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.
Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, telefonický a mailový kontakt, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).

Informácie o spracúvaní OÚ
Objednávateľovi, ktorého osobné údaje Skymove spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči Skymove:

 1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti Skymove poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať Skymove o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať Skymove, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
 4. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať Skymove o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
 5. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči Skymove spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ Skymove nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
 6. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči Skymove spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie Skymove ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej Skymove, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na platforme v sekcii Kontakt).

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:
a) Registrácia záujemcu
(štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)
Skymove spracúva OÚ na základe súhlasu záujemcu o služby alebo objednávateľa služieb, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, telefonický, názov organizácie ktorú zastupuje, jej IČO, adresu a lokalizačné informácie dostupné na GKU a prehlásenie o udelení súhlasu konať v jej mene.
Uvedené OÚ spracúva za účelom administratívneho spracovania legálnych postupov a procesov pre účel dodania objednaných služieb v rozsahu, aký objednávateľ požaduje aj prostredníctvom dodávateľov služieb poskytujúcich odborné poradenstvo a špecializované práce vyžadujúce poskytnutie OÚ pre nutné uvedenie informácií o objednávateľovi pri komunikácií s útvarmi štátnej správy.
Poskytnuté OÚ Skymove ďalej spracúva za účelom zaradenia záujemcu do databázy záujemcov, ktorým Skymove zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti služieb spoločnosti Skymove. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Skymove.
Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.
b) Registrácia objednávateľa (štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)
Skymove spracúva OÚ na základe súhlasu objednávateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, telefonický, názov organizácie ktorú zastupuje, jej IČO, adresu a lokalizačné informácie dostupné na GKU a prehlásenie o udelení súhlasu konať v jej mene.
OÚ žiadateľov sú ďalej poskytnuté zmluvnému dodávateľovi, ktorí tieto OÚ spracúvajú za účelom dodania špecializovaných služieb. Bez poskytnutia OÚ dodávateľovi špecializovaných služieb nie je možné dodanie služieb Skymove.
Poskytnuté OÚ Skymove ďalej spracúva za účelom zaradenia objednávateľa do databázy žiadateľov, ktorým Skymove zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti služieb spoločnosti Skymove. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Skymove.
Objednávateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

 1. c) Objednávka služieb
  Skymove spracúva OÚ na základe objednávky užívateľa (právny základ spracúvania: zmluva, objednávka), a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, telefonický, názov organizácie ktorú zastupuje, jej IČO, adresu a lokalizačné informácie dostupné na GKU a prehlásenie o udelení súhlasu konať v jej mene.
  Uvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky služieb (napr. dodanie produkčných služieb) poskytovaných Skymove. Poskytnuté OÚ Skymove ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľov do databázy užívateľov, ktorým Skymove zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti g služieb spoločnosti Skymove. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Skymove.
  Skymove spracúva OÚ užívateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 2 rokov až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.
Skymove spracúva na účely profilovania aj Cookies – malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania platformy. Skymove pomocou cookies skúma účinnosť webstránky a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky platformy. Informácie, ktoré Skymove zhromažďuje prostredníctvom webstránky platformy, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na platformu, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie platformy nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré Skymove používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Záverečné ustanovenia
Služby Skymove a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. Skymove získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb.

Pokiaľ Skymove spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného Skymove, prostredníctvom e-mailualebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt). Pokiaľ Skymove spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného Skymove, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).
Objednávateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.